Ordningsregler & Bokningsvillkor - Lundegård

Ordningsregler & Bokningsvillkor

Boknings- och betalningsvillkor

Camping Key Europe / Camping-ID

Vi är medlemmar i SCR Svensk Camping. Detta innebär att du som gäst behöver Camping-ID eller CKE vid incheckning (gäller ej stugor). Läs mer på www.camping.se och skaffa din app före ankomst.

Åldersgräns

Vi har en åldersgräns på 21 år för boende på Lundegård Camping. Under midsommarhelgen gäller åldersgräns 23 år på samtliga i sällskapet. Det gäller dock ej barnfamilj. Legitimering kan komma att ske vid ankomst. Uppfyllande av åldersgräns är ett krav för att få tillträde till uppställningsplatsen eller stugan.

 Incheckningstider

Du disponerar din stuga från kl. 15.00 på ankomstdagen. Avresa senast 11.00 om du inte har bokat slutstädning. Vid bokning av slutstädning är avresetiden kl. 10.00. Utcheckningstid för camping är kl. 14.00.

När blir min bokning bindande?

Du är bunden till bokningen så snart vi bekräftat den och Du har betalat anmälningsavgiften, då sådan skall erläggas, eller i övriga fall erlagt hela hyran. Vid mottagande av bokningsbekräftelsen skall denna kontrolleras, så att alla uppgifter stämmer. För bokning med personlig service tillkommer en bokningsavgift på 100kr. Bokar du online tillkommer ingen bokningsavgift om du betalar direkt med kortbetalning. Väljer du faktura tillkommer det bokningsavgift på 100 kr. Det är du som kund som ansvarar för att uppgifterna på bokningsbekräftelsen är korrekta. När du genomför din bokning godkänner du också att vi lagrar dina personuppgifter hos oss.

När ska jag betala?

10 dagar från det att vi skickat en bekräftelse/faktura betalar du en handpenning/anmälningsavgift på 25% utav hela beloppet. Alltså handpenning/anmälningsavgift räknas av från hela hyran. Resterande belopp betalar du 40 dagar innan ankomst. Bokar du mindre än 40 dagar före ankomstdagen, betalar du hela beloppet inom 10 dagar från det vi har skickat bekräftelse/faktura, då inget annat anges. Se datum och belopp längst ner på fakturan. Vid bokning av säsongsplats och dansbandsveckan gäller särskilda betalningsvillkor, se meddelande på fakturan. Vid onlinebokning med mer än 60 dagar fram till ankomstdag så kan du välja att betala hela beloppet direkt eller senare via faktura enligt tidigare nämnda villkor. Vid onlinebokning med 60 dagar eller mindre kvar till ankomstdag så erbjuds endast direktbetalning.

Vad händer om jag inte betalar i tid?

Om du, när handpenning/anmälningsavgiften skall betalas, inte betalar i tid, avbokar vi din bokning utan särskilt meddelande. Om du inte betalar slutlikviden i tid ser vi det som en avbeställning från din sida och då träder avbokningsreglerna i kraft.

Vad gäller om jag vill avboka?

Du kan endast avboka skriftligen till oss. Om du inte har tecknat något avbeställningsskydd sker ingen återbetalning. Bokade och förbetalda tilläggstjänster åter löses ej. Avbeställningsskyddet måste beställas vid bokningstillfället och träder i kraft 40 dagar före ankomst. Avbeställningsskyddet kostar 250 kr per objekt. Skyddet innebär att du kan avboka fram t. o. m. dagen före ankomst och få hyran, med avdrag för avbeställningsskyddet och en administrativ avgift (totalt 700 kr), återbetald i följande fall: Dödsfall, sjukdom eller olycksfall av allvarlig art som drabbar dig själv, medresenär, inkallelse till krigsmakten eller civilförsvaret. Om det inträffar någon allvarlig händelse utanför din kontroll som du inte kunnat förutse när du bokade och som medför att det inte är rimligt att begära att du ska stå fast vid din bokning, så som omfattande eldsvåda eller översvämning i din bostad. Du måste kunna styrka ditt förhinder med ett intyg från läkare, myndighet eller försäkringsbolag.

Vad händer om jag vill åka hem tidigare?

Om du väljer att avresa tidigare an vad din bokning säger så återbetalas inga pengar eller andra köpta tilläggstjänster.

Vad har jag för rättigheter?

Om vi inte tillhandahåller stugan/campingtomten i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och inte heller kan erbjuda dig ett likvärdigt hyresobjekt, har du rätt till att säga upp avtalet. Vi måste då återbetala allt det du har betalat till oss. Istället för att säga upp avtalet kan du begära att vi sätter ner hyran. Om du har klagomål skall dessa framföras till oss omedelbart. Fel, som uppstår under din vistelse, skall anmälas omgående så att vi får en chans att rätta till dem. Om du inte meddelat oss utgår ej ersättning i efterhand. Önskar du överlåta din bokning till annan person måste detta ske före ankomst och med vårt samtycke mot en avgift.

Vad har jag för skyldigheter?

Du måste vårda stugan/campingtomten väl och informera dig om och följa de ordningsföreskrifter som gäller. Om du eller någon i ditt sällskap bryter mot våra ordningsföreskrifter eller avtalet i övrigt kan avtalet sägas upp med omedelbar verkan. Ni äger då ej rätt att få någon del av hyresbeloppet.

Du ansvarar själv för alla skador som uppstår i stugan/campingtomten genom att du eller någon i ditt sällskap varit vårdslös. Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalats vid bokningstillfället. Ej heller låta fler personer övernatta än vad som uppgivits vid bokningstillfället. Du måste städa stugan enligt instruktion. Om du inte för detta kommer städning att utföras på din bekostnad (från 2000kr beroende på stugans storlek). Observera att rökning ej är tillåtet i något av våra uthyrningsobjekt!! Överträdelse av rökförbud i stugan/lokal medför en saneringskostnad för dig som hyresgäst från 7500kr.

Naturkatastrofer, krig, strejk m.m

Både du och vi har rätt att träda ifrån avtalet om stugan/campingtomten ej kan tillhandahållas p.g.a. naturkatastrof, krigshandlingar, arbetsmarknadskonflikt, längre avbrott i vatten – eller energitillförsel, eldsvåda eller liknande händelser som varken du eller vi kan förutse eller påverka. Vi är i så fall skyldiga att återbetala dig, med avdrag för den nytta du har haft av stugan/campingtomten.

GDPR

Vi är ansvariga för behandling av de personavgifterna som du lämnar i samband med bokning hos oss (såsom namn, adress och telefonnummer). Vi kommer att behandla personuppgifterna i syfte att administrera bokning och betalning samt för att i övrigt kunna fullgöra våra förpliktelser och tillvarata rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser men annars ej till någon.

Vad händer om vi inte kommer överens?

Vänd dig till oss med eventuella klagomål. Tänk på att dina möjligheter att få rättelse kan minska om du dröjer med att klaga. Om vi inte kommer överens, kan du vända dig till ARN (allmänna Reklamationsnämnden). För frågor kring texten i detta avtal – kontakta oss så hjälper vi till!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel samt prisökning p.g.a myndigheters beslut.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Välkommen till vår campingplats! Vi hoppas att Du skall få en mycket trevlig vistelse här hos oss. Följande ordningsregler är till för din och de andra camparnas trevnad. Observera att vi har 21-årsgräns för bokning hos oss. Över midsommar är åldersgränsen 23 år.

 1.  Anmäl dig i receptionen genast vid ankomsten. Lämna samtidigt över ditt Camping Key Europe*. Vid incheckning får du ditt bomkort så att du kan köra in med bilen till stugan/ campingplatsen. Grupper anmäls av gruppledaren. Meddela direkt vid anmälan om du har med dig extra tält.
 2. Det är endast tillåtet med En bil per campingplats/stuga innanför bommarna. Tillfälliga besökande och extra bilar ombeds parkera på parkeringsplatsen ovanför receptionen. Campingvärden har rätt att ta ut en avgift från tillfälliga besökare.
 3. Campingvärden och övrig personal är ansvarig för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.
 4. Tänk på att vi har vattenbrist på Öland! Kom ihåg att spara på vattnet genom att exempelvis ta kortare duschar, endast köra med fulla tvättmaskiner och att inte diska under rinnande vatten.
 5. All tältutrustning av normal typ och storlek får användas. Däremot är det inte tillåtet att sätta upp s.k. tälthus av permanent karaktär. Husvagnar ska vara inregistrerade till användning till motordrivet fordon.
 6. Egna fasta anordningar vid tält eller husvagn, till exempel egna duschanordningar, skyddsvallar med mera, är inte tillåtna. Fråga om Du är tveksam om vad Du har rätt att göra. Se till att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser.
 7. Stör inte lugnet på campingplatsen med motordrivet fordon mer än absolut nödvändigt. Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt.
 8. En generell regel på campingplatser är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara lugnt på campingplatsen.
 9. Hjälp barnen att hitta platser som är lämpliga för lek och bollspel. På de flesta platser finns speciella lekplatser och bollplaner iordningställda. Att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna/stugorn är inte tillåtet.
 10. Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den på anvisad plats eller utanför området.
 11. Försäljning vid och inom campingplatsen får bara förekomma med campingvärdens tillstånd.
 12.  Hjälp oss att hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att inte slänga glödande grillkol eller andra brandfarliga föremål i våra sopkärl.
 13.  Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och disk) i samma skick som du själv önskar finna dem.
 14. Avresa. Om inte annat avtalats med receptionen så ska campingtomten vara utrymd och städad före kl.14.00 på avresedagen. Detta med hänsyn till nya gäster. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid, särskilt under högsäsong. Stugorna ska vara utrymda och städade senast 11.00.
 15. Campingvärden eller personalen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller gästers ägodelar kan göras ersättningsskyldig.
 16. Vi förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Personalen har en skyldighet att agera i de fall där någon gäst inte respekterar dessa ordningsregler.
 17. Var aktsam om naturen – den behöver ditt skydd.

Personer som inte följer ordningsreglerna kan komma att avvisas från området utan återbetalning och fråntas sitt campingkort.

BOOKING Important information

Lundegård Camping & Stugby applies Camping Key Europe when booking camping (not cabins). You can buy the card on our website or via camping.se. If you do not have a card at check-in we will issue one at the reception at an extra cost. We have an age limit of 21 years for booking with us. Over the midsummer, the age limit is 23 years. Check-in is after 3 pm. Check-out for cabins takes place no later than 11.00 and for camping the final check-out is 14.00. In the event beyond our control, we reserve the right to move you to an equivalent accommodation.

When is the booking binding?

The booking is binding once you have received a confirmation from us. The confirmation will be sent via email.

When should I pay?

We will send you an invoice when we have received your booking. From the date of booking, the first payment (25% of the rental amount) must be delivered to us within 10 days. The remaining rent is payable no later than 40 days prior to arrival. If booking less than 50 days prior to arrival, the full rental amount must be paid within 10 days.

What if I don’t pay on time?

If payment is not canceled, the booking will be canceled and the cancellation policy will take effect.

What rights do I have?

If we cannot provide the accommodation you booked or equivalent, you can cancel the contract and get the money back, or request a reduced rent. What duties do I have? Always report errors and complaints immediately upon arrival. Compensation is not paid afterwards. Take good care of the cottage / camp site and follow the applicable rules. You are responsible for any damage you or someone in your company caused by being careless. You are only allowed to use the cottage / campsite for what is stated when booking. You must also not allow more people to stay overnight than the number stated when booking. Cottages should be cleaned according to the instructions contained in the cabin. In case of no cleaning this will be done at your expense (from 2000 SEK).

Rebooking

If you wish to shorten your booking between the payment of the registration fee and the final payment, a re-booking fee of SEK 150 will be added. After the final payment is paid, you cannot shorten the booking.

What if I want to cancel?

You can only cancel in writing to us. If you have made the first payment, you can cancel at a cost of SEK 350. After the final payment has been paid, no refund will be made without cancellation protection. The cancellation cover must be ordered at the time of booking. The cancellation cover means that you can cancel up to and including the day before arrival and get the cabin rental / camping fee back, less the cancellation cover and a cancellation fee of a total of SEK 350 against the certificate presented. The cancellation cover is valid in the following cases: death, illness or accident of a serious nature that affected yourself, spouse, partner, family or fellow traveler. If there is a serious event beyond your control that you could not foresee when you booked and which means that it is not reasonable to ask that you be stuck with your booking, such as extensive fire or flooding in your home. You must be able to prove your obstacle with certificates from eg doctors, authorities or insurance companies.

We reserve the right for any price changes, printing errors and changes that are not known to date.